DİL SEÇİMİ

Satış Sözleşmesi

Rezervasyon detayları verilen TÜKETİCİ‘ ler ile KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. (bundan sonra KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. olarak anılacaktır.)arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618S.K.ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ ve çizelgeler, 2634S.K. IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

Madde 1 - Konu:

İşbu sözleşme, TÜKETİCİ ’nin KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. vasıtası ile almış olduğu otel rezervasyon hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ’nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2- Genel Hükümler:

2,1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.’e ait web sitelerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2,2- KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. , hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ ‘ye karşı sorumludur.

2,3- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ‘ye ait kredi kartının KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.' in kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple ilgili banka/finans kuruluşunun hizmet bedelini KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e ödememesi halinde TÜKETİCİ, doğan zararlardan sorumludur.

Madde 3- Cayma Hakkı:

TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası içiniş bu sözleşme geçerli olduktan itibaren 7 gün içinde KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e e-mail yolu ile bildirimde bulunarak 40,00 TL işlem ücreti ödemek koşulu ile cayma hakkına sahiptir. Bildirimi takip eden 15 iş günü sonunda hizmet bedeli TÜKETİCİ ‘ye iade edilir. Erken rezervasyon ve bayram, sömestre gibi özel dönem hizmetleri bu kapsamın dışındadır. Özel dönemlere gelen rezervasyonlar da madde 4 esas alınır.

Madde 4 - İptal – Devir - Değişiklik

4,1 A-TÜKETİCİ, cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35 'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu koşul erken rezervasyon iptal güvence paketi alındığında geçerli değildir.

4,1 B-TÜKETİCİ ‘nin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir.TÜKETİCİ doğacak farkı KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.‘ e ödemekle yükümlüdür.

4,1 C-TÜKETİCİ ‘nin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4,1 D-TÜKETİCİ, tüm değişiklik taleplerinde KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e işlem ücreti olarak 40 TL (Kırk Türk Lirası) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4,2 TÜKETİCİ, hizmeti başlangıcından 7 gün evvel yazılı bildirmek kaydıyla istediği kişiye devredebilir. Doğan tüm masraflardan devreden ve devralan sorumludur.

4,3 TÜKETİCİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş., TÜKETİCİ adına yapılmış tüm hizmetleri 24 saat sonra iptal edebilir. TÜKETİCİ ‘ye herhangi bir ücreti iadesi yapılmaz.

Madde 5- Genel Hükümler :

5,1 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir ve KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.’ in kayıp çalınma, hasarla ilgili sorumluluğu yoktur. TÜKETİCİ seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.

5,2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak hizmete katılan TÜKETİCİ’ler, adlarına yetkilendirdikleri TÜKETİCİ‘ nin bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme şartlarını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ in diğer TÜKETİCİ’ lere rücu hakkı saklıdır.

5,3 TÜKETİCİ otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve şikâyetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. üzerinden yapamaz.

5,4 KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ nin sorumluluğu dâhilindeki hallerde sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

5,5 KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. , hizmete konu konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde ön görülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilere dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması halinde KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ’ nin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Bu durumda KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. tüketiciyi aynı standart’ta veya bir üst kategorideki tesisinde konaklatmak hakkına haizdir. TÜKETİCİ böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir ve KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ’den tazminat hakkı yoktur.

5,6 KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. , mücbir hal, TÜKETİCİ ‘nin sorumlu olduğu hal ve 3.kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. sorumluluğu dâhilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerince TÜKETİCİ ‘ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, hizmet esnasında TÜKETİCİ ‘ye verilen ek veya alternatif hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin alınıp kullanılmış olması TÜKETİCİ ‘nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5,7 TÜKETİCİ ‘nin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle,mücbir sebeplerde dahil erken çıkış halinde hizmetin ifası sırasında, KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. yetkilisine ve konakladığı otele sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorunda olup ücret iadesi, işbirliği yapan otelin / sağlayacının insiyatifinde olup KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ’ e bu konuda bir itiraz yöneltemez,uygulanacak olan cezai işlem TÜKETİCİ ’ye fatura edilir. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olunur.

5,8 KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. , gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ ’ye hizmet başlangıcından 7 gün, özel dönem ve kampanyalı hizmetlerde 1 gün evvel bildirmek kaydı ile hizmeti kısmen veya tamamen değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde hizmeti iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alabilir. Bu durumda TÜKETİCİ‘nin tazminat hakkı yoktur.

5,9 Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait fiyat artışlarında aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de TÜKETİCİ ‘ye iade söz konusu değildir.

Madde 6- Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İzmir Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. TÜKETİCİ ’ler bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alara her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. TÜKETİCİ işbu 6 maddeden oluşan sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmişs ayılır. Temerrüt faiz oranı yıllık %18’dir Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tüm sayfalarını ve TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ ve ürün ile ilgili tüm bilgileri elektronik ortamda okuyup anlayıp kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım. KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.’ i yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım/alacağım hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.